Privacybeleid

Beukenpad verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier.
We voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Beukenpad verwerkt persoonsgegevens van zorgvrager/zorgbehoevende, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Burgerservicenummer
Gegevens die betrekking hebben op de hulpvraag waaronder mogelijk:
Gegevens m.b.t. de gezondheid;
Gegevens over godsdienst/ levensovertuiging;
Gegevens over politieke gezindheid;
Gegevens over seksueel leven;
Gegevens over strafrechtelijk verleden;
Gegevens over economische status;
Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
Gegevens over opleidingen/ scholingen.

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn voor onze dienstverlening en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

Waarom we deze gegevens nodig hebben
Het onderhouden van contact
Het uitvoeren van passende begeleiding
Wettelijke verplichting

Hoe lang we de gegevens bewaren
Beukenpad zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is (jeugdwet en/of WMO/PGB). De bewaartermijn is vanuit deze wet gesteld op 15 jaar.

Delen met anderen
Beukenpad deelt uw gegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We hanteren de beroepscode maatschappelijk werk en sociaal pedagogiek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beukenpad.nl. Beukenpad zal zo snel mogelijk, binnen 8 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Beukenpad neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met telefoonnummer 06-48178662 of via info@beukenpad.nl. Bovendien heeft u ten allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 12-2019.