Diensten

Individuele ambulante (gespecialiseerde)begeleiding, ZZP inzetbaar

Bij individuele begeleiding staat het je eigen maken van algemene dagelijkse vaardigheden en zelfredzaamheid centraal.
Het gaat hierbij vaak om mensen met een klein sociaal netwerk en deelnemers die (tijdelijk) moeilijk in een groep kunnen participeren.
Ik begeleid mensen met praktische problemen thuis, met het bezoek aan de arts of bij activiteiten, zoals een uitstapje, een bezoek brengen aan de bibliotheek dan wel supermarkt enz. Maar ook het bieden van psycho-educatie, een luisterend oor, hulp bij persoonlijke hygiëne, structurering van huishoudelijke zaken en advies bij zelfstandigheidstraining zijn belangrijke thema’s die terugkomen bij Beukenpad. Samen beginnen we met het opstellen van een plan, waarin de zorgvraag centraal staat. Door heldere doelen te formuleren is het meetbaar. Beukenpad biedt ambulante begeleiding aan voor zelfstandig wonende cliënten, ook als je nog bij je ouders of verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers woont.
Mocht het nodig zijn, kan de individuele begeleiding specifiek op een ontwikkelingsbeperking gespecialiseerd worden aangeboden. Dit zal in de beschikking dan beschreven staan en heeft de zorgvrager dan ook aangegeven bij de aanvraag WMO/PGB of als particuliere klant/cliënt direct via Beukenpad.
In het geval van multi-problem-cassussen kan ik een spil zijn in het belangen behartiging van woningcorporaties, gemeente en klant/cliënt.
Begeleiding en/of toezicht uitvoeren in het kader leefbaarheid en sociaal systeem, het zogenoemde koppelbeding wonen en zorg, Huis op proef en/of Wonen op proef.

Het is ook mogelijk om mij voor een kortdurende/langdurende opdracht, op basis van een zzp-constructie in te zetten binnen de zorginstelling. Ik ben gedegen en goed opgeleid en hou dit jaarlijks bij met bijscholingen en studies. Alle certificaten zijn landelijk erkend o.a. Medicatie delen, BHV, Agressieregulatie, Wet zorg en dwang, WKKZG, meerdere holdingstechnieken, excellente zorg en uitvoering, Autisme specialist, Agressie en veiligheid en natuurlijk geregistreerd onafhankelijk zorgmedewerker bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd


Pesoonlijke verzorging(plus)

Het ondersteunen bij, of overnemen van, activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten), gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. De aard van de hulpvraag ligt hier nadrukkelijk NIET op een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico hierop.
Persoonlijke verzorging basis omvat de volgende activiteiten/uitgangspunten:
Uitgangspunt bij de persoonlijke verzorging is het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, indien mogelijk wordt er op ingezet dat de cliënt in de toekomst de taken zelf of met familie uit kan voeren.
Hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-taken), namelijk bij het zich wassen, zich kleden, beweging en houding (waaronder in/uit bed gaan), eten en drinken, toiletgang, eventueel ook de controle van lichaamsfuncties;
Hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging van haren, sieraden omdoen, zich opmaken, scheren, mond- en gebitsverzorging, hand- en voetverzorging, aanbrengen en uitdoen van prothesen, hoortoestel aan of uitzetten, bril poetsen en opzetten, medicijnen klaarzetten (met uitzondering van het vullen van de weekdozen) en toedienen.

Persoonlijke verzorging basis bevat ook advies, instructie en voorlichting aan de cliënt die in directe relatie staan met de persoonlijke verzorging. Hiertoe behoort ook het desgevraagd adviseren van informele verzorgers van de cliënt.
Bij persoonlijke verzorging plus zal dit aanbod in zeer frequente herhaling plaatsvinden(dagelijks)

Ondersteuning bij huishoudelijk werk

Ondersteuning bij het huishoudelijk werk zorgt voor een bijdrage in het zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen leven. In het gesprek met de cliënt wordt samen in het vraagverhelderingsgesprek de afweging gemaakt wat mogelijk is: eigen kracht, eigen netwerk of reguliere diensten als was- en strijkservice. Alleen als deze mogelijkheden er niet of onvoldoende zijn kan ondersteuning als maatwerkvoorziening worden verstrekt, aanvullend op wat de cliënt nog zelf kan.
De cliënt wordt ondersteund in het voeren van het huishouden.
De cliënt wordt ondersteund bij de wasverzorging.
De cliënt doet naar eigen mogelijkheid mee.
Resultaat: de cliënt kan zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis wonen.

Onafhankelijke cliënt ondersteuning en Advisering

In de zoektocht door de jungle die zorgverlening heet kom je steeds meer diverse zorgverleners en organisaties tegen. Het is voor te stellen dat je overrompelt wordt door het aanbod. Beukenpad biedt deskundige begeleiding en advies aan ouders, wettelijk vertegenwoordigers, zorgbehoevende/vragers en mensen die beroepsmatig met zorgbehoevende omgaan. Je kunt met vragen terecht die betrekking hebben op de opvoeding en/of ontwikkeling van de zorgbehoevende. Het kan bijv. gaan om een gedragscomplexe en zorgvragende oudere die langer thuis wil blijven wonen, grensverleggend of verward gedrag, ADHD, LVB/LVG indicatie, PDD-NOS, Asperger, tot een persoon met overvraging in het dagelijkse leven vanwege geblokte emoties door een heftige gebeurtenis. Met mijn kennis kun je erop vertrouwen dat je doorverwezen wordt naar de juiste plek.

Re-integratie richting betaalde arbeid

Re-integratie is erop gericht de betreffende burger optimaal te (gaan) laten deelnemen aan het (betaalde) arbeidsproces. De gemeenten willen burgers zoveel mogelijk stimuleren om de eigen problemen zelf en samen met anderen op te lossen. Ook binnen de re-integratiedoelstellingen is het streven om zoveel mogelijk de eigen kracht van burgers te bevorderen, ook en vooral in relatie tot de lokale samenleving. De doelgroep die een re-integratietraject gaat volgen kenmerkt zich in het groei vermogen en de mogelijkheid zich te ontwikkelen/ontplooien. Er wordt gewerkt aan de leerdoelen om zo regulier mogelijk te gaan deelnemen op de arbeidsmarkt. De doelgroep heeft dus groeipotentie nodig of bevindt zich kort tegen de arbeidsmarkt aan (afstand tot de arbeidsmarkt: redelijk tot goed bemiddelbaar naar werk). Activiteiten Voor re-integratie betekent dit voor aanbieders dat zij niet alleen inzetten op versterking van de professionele en werknemersvaardigheden van de betreffende burger, maar ook op versterking en benutting van het professionele en maatschappelijke netwerk. De arbeidsmarkt zien we niet alleen lokaal maar tenminste regionaal en waar mogelijk euregionaal. Begeleiding door de professional Waar mogelijk wordt kortdurende hulp ingezet, bij meer langdurige inzet wordt te allen tijde actief onderzocht in hoeverre begeleiding ook met anderen dan met behulp van speciaal daarvoor betaalde beroepskrachten kan worden georganiseerd.